De stichting is opgericht in 2017 heeft zich (statutair) als doel gesteld de koestering van het culturele erfgoed van de N.V. Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V. Labor Omnia Vincit, hierna te noemen L.O.V., daaraan algemene bekendheid te geven en dat te behouden;  en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. bevordering van studie van en publicaties over L.O.V en haar meubelproducten;
b. bevordering museale belangstelling voor L.O.V en haar producten;
c. bevordering verantwoorde conservering, restauratie en bewaring en beheer, dan wel door derde dan wel in eigen beheer, van door L.O.V. geproduceerde meubelen;
d. bevordering van educatie over L.O.V. historie en meubilaire architectuur;
e. bevordering van inventarisatie en beschrijving van nog aanwezig L.O.V. meubilair;
f. bevordering van communicatie tussen bezitters en liefhebbers van L.O.V meubilair;
g. bevordering van het opzetten en in standhouden van een publiek toegankelijke website.
h. haar medewerking te verlenen door meubels ter beschikking te stellen ten behoeve van tentoonstellingen

2. Het beleid zal in 2018 , naast het verder formaliseren van de Stichting,  als prioriteit hebben het opzetten van een voor het publiek toegankelijk website met o.a. daarop een virtueel museum / catalogus van de productie van meubelfabriek L.O.V.
Het bestuur zal in overleg met instellingen zoals het RKD ( RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), Het Nieuwe Instituut en vergelijkbare instellingen, zoals het platform Wendingen, streven naar catalogisering van het Erfgoed van L.O.V. overeenkomstig de normen van die instellingen.

3. In 2018 en de jaren daarna zal getracht worden ook de “Oral History” van eertijds bij de meubelfabriek betrokkenen, hun nazaten en eigenaren / liefhebbers van L.O.V. meubilair op te  nemen en zo mogelijk uit te werken in geschrift.

4. Vanaf 2018 zal tevens worden getracht het zich in Nederland nog bevindend L.O.V. meubilair in privé of overheidsbezit te inventariseren. Tevens zal worden gezocht naar mogelijkheden om ook fysiek het L.O.V. meubilair te behouden en te voorkomen dat het “verdwijnt”.  Omdat opslag door de Stichting in een eigen depot problematisch is zal worden onderzocht of bijvoorbeeld door in bruikleen geven door de Stichting aan  liefhebbers, vrienden van de Stichting, bevorderd kan worden dat L.O.V. meubilair bewoord blijft.

5.  Het beleid van de stichting zal er op gericht zijn om zo spoedig mogelijk een Raad van Advies te bemensen waartoe zullen worden uitgenodigd belangstellende museale conservatoren, kunsthistorici of liefhebbers van L.O.V.

6. Het beleid zal er tevens op gericht zijn het bestuur van de stichting te verstevigen met deskundigen en jongeren zodat de continuïteit van de stichting beter wordt gewaarborgd en de belangstelling voor het erfgoed L.O.V. ook in jongere generaties wordt bevorderd.

7. Het beleid zal er op gericht zijn en blijven om een Vrienden van de Stichting kring /netwerk te bevorderen, waarbij o.a. gedacht wordt aan eigenaren van L.O.V. meubilair, liefhebbers en verzamelaars daarvan.

Op 29 maart 2022 heeft het Bestuur besloten het beleidsplan te verlengen voor de komende 5 jaar, t.w. 2027.