NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V..
 2. Zij is gevestigd te Ermelo.

DOEL
Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel: de koestering van het culturele erfgoed van de N.V. Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V. Labor Omnia Vincit, hierna te noemen L.O.V., daaraan algemene bekendheid te geven en dat te behouden;  en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. bevordering van studie van en publicaties over L.O.V. en haar  meubelproducten
  2. bevordering museale belangstelling voor L.O.V. en haar producten;
  3. bevordering verantwoorde conservering, restauratie en bewaring en beheer,
  4. dan wel door derde dan wel in eigen beheer, van door L.O.V. geproduceerde meubelen;
  5. bevordering van educatie over L.O.V. historie en meubilaire architectuur;
  6. bevordering van inventarisatie en beschrijving van nog aanwezig L.O.V. meubilair;
  7. bevordering van communicatie tussen bezitters en liefhebbers van L.O.V. meubilair;
  8. bevordering van het opzetten en in standhouden van een publiek toegankelijke website.

 

 1. De stichting beoogt het (culturele) algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN
Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten, zowel geldelijk als in natura; – alle andere verkrijgingen en baten.Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
  Het bestuur bepaalt met inachtneming van de vorige volzin het aantal bestuursleden.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
  De functies van secretaris en penningmeester als ook de functies van voorzitter en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Indien het bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
 3. De bestuursleden treden – met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van dit lid – af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier (4) jaar, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die zitting hebben voor de duur van zes (6) jaar en daarna aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier (4) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door het bestuur is besloten niet in de vacature te voorzien. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur dienen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) tenzij, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel met algemene stemmen wordt besloten het aantal bestuursleden te verlagen.
 5. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur.
 6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien dan wel nalaten te besluiten het aantal bestuursleden met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel te verlagen, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
 7. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
  1. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
  2. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
  3. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
   De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaats.
 2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
  Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, waaronder ook e-mail wordt verstaan, door de voorzitter – behoudens het in lid 3 bepaalde -, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende bestuursvergadering verzet.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet en mits alle bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn.
  De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
 11. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar beveiligd communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
 12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
  Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
 13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 15. In alle geschillen, behoudens die bedoeld in artikel 4 lid 6 omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

 • De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
 • Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

 • door overlijden van het bestuurslid;
 • bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 • bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 • bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 • door periodiek aftreden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3;
 • door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.

BOEKJAAR EN VERSLAGGEVING
Artikel 9.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
  De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
  Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
 3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
 4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.
  De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
 5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

COMMISSIES
Artikel 10.

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van een commissie alsmede de taak en bevoegdheden van een commissie worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.

RAAD VAN ADVIES
Artikel 11.
Het bestuur kan een raad van advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van advies alsmede de taak en de bevoegdheden van de raad van advies worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.

DIRECTEUR
Artikel 12.

 1. Het bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de stichting.
 2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
 3. Tenzij het bestuur anders beslist, is de directeur verplicht de bestuursvergaderingen bij te wonen en heeft hij aldaar een adviserende stem.

REGLEMENTEN
Artikel 13.

 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 14.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, mits ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 15.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
  Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING
Artikel 16.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders.
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:

 1. de comparant sub 1., de heer Willem Laurent Marie Nouwen voornoemd, als voorzitter en penningmeester;
 2. de comparante sub 2., mevrouw Ingrid Mispelblom Beijer voornoemd, als secretaris;
 3. de comparant sub 3., de heer Frederik Erens voornoemd, als algemeen bestuurslid.Eerste boekjaar.
  Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zeventien/*achttien.

Adres
Het adres van de stichting is: Horsterweg 267, 3853 JD Ermelo

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn geen stukken vastgemaakt.

SLOT
De verschenen personen verklaren dat zij hebben kennis genomen van de schriftelijke toelichting op de inhoud van deze akte die aan hen door mij notaris ter beschikking is gesteld tezamen met het ontwerp van deze akte. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Putten, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en zes en dertig minuten.